گور پدر نداشتن موضوع!

این روزها انقدر درگیر انتخاب موضوع تخصصی برای وبلاگ شده ام که عملا نوشتن را به زمانی که موضوعی خاص انتخاب کرده باشم، موکول کرده ام. یک جورهایی گیر افتاده ام. از طرفی بارها از دوستان موفق وبلاگ نویس شنیده ام که داشتن موضوع خاص برای موفقیت در وبلاگ نویسی الزامی است. از طرفی هم […]

پناهگاهی برای من

وقت هایی که حالم خوب نیست، فیلم می بینم. فیلم برایم دریچه ای است رو به دنیایی دیگر. مامنی برای پناه بردن. از این دریچه، فصای ذهنی ام عوض می شود. جغرافیا عوض می شود، تاریخ عوض می شود. زبان هم. وقتی می ببینم آدم های دیگری هم هستند که در مختصات های مکانی و […]