آغازی برای نوشتن

نوشتن را دوست داشته و دارم. آنچه مرا از پرداختن به آن بازداشته است، مسئله ای است به نام کمالگرایی. از کمالگرایی بسیار گفته اند و شنیده ایم. بارزترین نمود کمالگرایی در من صفر و صد بودن تقریباً همه چیز است. یا کاری را به بهترین و بی نقص ترین حالت ممکن انجام بده یا […]