آنچه امروز با من ماند

۱- تو راه رفتن به سرکار، داشتم یه پادکست گوش می‌دادن که یه جمله اش واقعا برام تاثیر گذار بود: مجبور نیستی باهوش باشی، فقط احمق نباش. ۲- داشتم به سایتم فکر می‌کردم و نگران بودم از اینکه، چقدر این